Články a názory

Daň při prodeji? Zdědil nemovitost po otci a prodal ji během 6 měsíců..

Daně jak na ně

Syn zdědil nemovitost po otci. Tuto nemovitost prodal během 6 měsíců. Otec nemovitost vlastnil a užíval cca 30 let. Syn v nemovitosti vyrůstal, ale po dosažení plnoletosti se odstěhoval a nemá tak v nemovitosti trvalé bydliště a před prodejem nemovitost neužíval.

Časté dotazy

  1. Bude prodávající při prodeji platit daň z příjmu u této nemovitosti, protože nesplnil časový test, nebo se sčítá doba užívání otce a přechází dědictvím na syna?
  2. Jaké daňové přiznání nebo oznámení musí prodávající podat po prodeji? A do kdy?
  3. Jaké daňové přiznání nebo oznámení musí prodávající podat při zdědění? A do kdy?

Odpověď

Příjem z prodeje nemovitých věcí je osvobozen od daně z příjmů dle § 4 odstavec 1 písmeno b) zákona o daních z příjmů, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva a prodejem dobu 10 let (Do konce roku 2020 dobu 5 let). Tato doba se zkracuje o dobu, po kterou byla nemovitá věc prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovité věcí nabyté děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

Lze tedy shrnout, že nemovitá věc nabytá děděním od otce, který ji vlastnil 30 let bude při prodeji synem osvobozena od daně z příjmů.

Poplatník, který obdrží osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč je povinen příjem oznámit finančnímu úřadu. Oznamovací povinnost se nevztahuje na osvobozený příjem, o němž může údaje, které poplatník uvádí, správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup – Katastr nemovitostí. Oznamovací povinnost se nevztahuje na osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku zapisované do katastru nemovitostí České republiky nebo na příjem z prodeje nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí České republiky (ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a), b) a v) ZDP).

Příjem z dědictví se oznamuje vždy pokud je vyšší než 5 mil. Kč

Nejpozději mohou fyzické osoby oznámit osvobozené příjmy do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržely. Tato lhůta pro oznámení platí obecně i u poplatníků, kteří povinnost podávat daňové přiznání nemají. Pozor, za neoznámení ve stanovené době hrozí pokuty!


Upozorňuji, že odpověď je platná k datumu publikovaní tohoto článku a vychází ze současných zákonů a předpisů. Není vyloučeno, že se během času může zákon změnit. Proto vždy doporučuji řídit se aktuálním znění zákonů a nejlépe si ověřit své povinnosti u správce daně.

zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby/oznameni-o-osvobozenych-prijmech

realitní makléř • realitní kancelář • realitní služby nejen v Praze

Honza Ptáček

Jako privátní realitní makléř pomáhám již 20 let svým klientům prodat jejich nemovitosti, a to nejen v Praze. Majitelům nemovitostí poskytuji služby každému na míru, pod hlavičkou vlastní realitní kanceláře. Nechci být tuctový makléř a často dělám věci jinak. Přečtěte si nebo zhlédněte moje videa jak pracuji - pokud si padneme do noty, tak mě kontaktujte a podíváme se, zda budu umět pomoci i Vám

Zanechat komentář